Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

Veileder for stiftelse og drift av bedriftsidrettslag

Del 1: Før stiftelse

Hva er et bedriftsidrettslag?

-       Bedriftsidrettslaget er en frittstående, ideell, selvstyrt og demokratisk medlemsorganisasjon.

-        De fleste bedriftsidrettslag stiftes for å skape aktivitet og trivsel for de ansatte på arbeidsplassen.

-        Et nært og godt samarbeid med bedriften er klart å anbefale.

-        Bedriftsidrettslaget må følge retningslinjene gitt av norsk idrett.

Hvem kan stifte bedriftsidrettslag?

a)   Bedriftsidrettslag for den bedrift som ønsker å stifte lag.

b)   Bedriftsidrettslag for flere bedrifter som ønsker ett felles bedriftsidrettslag.

c)   Bedriftsidrettslag åpent for alle bedrifter som ikke anser å kunne etablere eget
       bedriftsidrettslag i kategori a) og b)

Hva om vi ikke kan stifte et levedyktig bedriftsidrettslag?

-        De som ikke kan stifte et levedyktig BIL kan etablere Bedriftsgruppe, eller en Aktivitetsgruppe.

-        Gjennom en avtale vil det gis tilgang til å delta i alle aktiviteter i regi av bedriftsidretten og andre aktiviteter som er godkjent av NBIF.

-        Ta kontakt med din krets om dere vurderer å inngå tilknytningsavtale.

Del 2: Stiftelse og søknad om medlemskap

Hvordan kan vi starte et bedriftsidrettslag med ordinært medlemskap?

Det er tre ting å få på plass før søknad om medlemskap:

1)      Innkalle og gjennomføre et stiftelsesmøte

2)      Klargjøre vedtekter iht. lovnorm for bedriftsidrettslag

3)      Medlemsliste

Søknad om medlemskap gjennomføres via webskjema.

Du finner maler for alle nødvendige dokumenter på våre websider. Vi anbefaler å ta kontakt med din krets for veiledning og tips før innkalling til stiftelsesmøte.

Må vi registreres i Brønnøysund?

Etter stiftelse er dere en selvstendig og frittstående organisasjon. Det er ikke pliktig å registrere laget i Brønnøysund, men det vil være nødvendig for å opprette bankkonto og motta grasrotandel til laget. Det er en enkel rutine. I vedlegg finner du en enkel veiledning.

Del 3: Hverdagen i et bedriftsidrettslag

Bedriftsidrettslaget skal skape aktivitet og trivsel. Forsøk å inkludere så mange som mulig.
Her er noen råd og anbefalinger.

Hva er viktig for å skape aktivitet på jobben?

På en arbeidsplass er det ulike mennesker, med ulike interesser. Vår erfaring er at to ting er viktig:

1)      Det er viktig å finne på ting som mange kan bli engasjert i. Det er gjerne noe annet enn en tradisjonell idrettsaktivitet. F.eks. Sykle til Jobben aksjonen, aktivitetsdager, Ta Trappa konkurranse, m.m.
2)      Like viktig er det å ivareta de som har lyst til å gjøre noen spesielt sammen, selv om det ikke inkluderer alle. F.eks. om en gruppe har lyst til å delta i seriespill for curling, fotball, bowling, eller noe helt annet. Vi anbefaler god «balanse» mellom nevnte hensyn. Spør gjerne deltakerne.

Hvem kan delta for bedriftsidrettslaget?

Alle ansatte i bedriften kan delta på alle bedriftsidrettslagets aktiviteter, uansett alder og nivå. I tillegg er det vanlig å gi mulighet for å søke dispensasjon til å kunne ha med spillere som ikke tilhører bedriften. F.eks. om et lag i fotball mangler noen spillere.

Hva er forholdet mellom bedriften og bedriftsidrettslaget?

Bedriftsidrettslaget er ved riktig etablering frittstående og selvstendig. Dvs. at bedriften ikke har styringsrett, men bedriften kan angi føringer for evt. tilskudd fra bedriften. Vår erfaring er at det er enkelte å etablere et vinn-vinn samarbeid mellom bedrift og bedriftsidrettslag. Derfor anbefaler vi klart et godt samarbeid.

Alle bør være oppmerksom på følgende:

-        Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å vurdere fysisk aktivitet i HMS arbeidet.

-        Tilskudd fra bedriften til bedriftsidrettslaget vil være fradragsberettiget for bedriften.

-        Bedriftsidrettslaget er en ideell forening og ikke skattepliktig.

-        Bedriftsidrettslaget representerer en ressurs som jobber for aktivitet og trivsel. Det er ofte sammenfallende med arbeidsgivers mål innen HMS og godt arbeidsmiljø.

-        Bedriftsidrettslaget er likestilt med eventuelt øvrige velferdstiltak på arbeidsplassen.

Hva er krav til medlemsregister?
Alle idrettslag og bedriftsidrettslag må ha elektronisk medlemsregister. Her benyttes verktøyet «KlubbAdmin» som er inkludert i medlemskapet. Via en personlig side «MinIdrett.no» kan alle medlemmer i bedriftsidrettslaget selv administrere sitt medlemskap.

Idretten tilbyr kurs i bruk av KlubbAdmin. Det tar ikke lang tid – og vi anbefaler dette.

Vi er en ideell organisasjon og vil ikke misbruke registrert informasjon.

Er det krav til rapportering?
Hvert år gjennomføres en årlig rapportering av medlemmer, aktivitet og økonomi. Ved bruk av verktøyet KlubbAdmin tar dette kun noen få minutter. Ved registrering av tall fra årsmøtegodkjent regnskap får klubben rett på mva.kompensasjon (driftstilskudd) iht. vedtatte regler.

Hvilke krav gjelder for styret i BIL?
Et bedriftsidrettslag må ha et styre som velges på årsmøtet. I lagets vedtekter fremgår hvem som skal velges.
Et godt styre i bedriftsidrettslaget har selvfølgelig fokus på tiltak for aktivitet og trivsel. I tillegg til aktivitetsarbeidet kommer «styrearbeidet» som gjerne består av: 

 • Gjennomføre styremøter og føre protokoll fra disse.
 • Innkalle til årsmøte og klargjøre nødvendige dokumenter.
 • Påse at midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte.
 • Sørge for forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne utvalg eller personer for spesielle oppgaver.
 • Representere bedriftsidrettslaget. F.eks. på bedriftsidrettskretsens ting (årsmøte).

-        Utarbeide en aktivitetsplan og ha god kommunikasjon med medlemmene.

På våre websider finner dere maler for innkalling til årsmøte og protokoll.

Del 4: Økonomi

Er det forskjell på bedriftens økonomi og bedriftsidrettslagets regnskap?
Bedriftsidrettslaget er en selvstendig organisatorisk enhet. Det betyr at lagets økonomi ikke er en del av bedriftens regnskap. Som en konsekvens av dette behøves en egen bankkonto. For å etablere egen bankkonto/betalingskort må de ha et organisasjonsnummer. Dette får laget tilgang til ved å registrere seg i Brønnøysundregistrene.

Hva er viktig å huske i bedriftsidrettslagets økonomiarbeid?
For å ha en ryddig økonomi i bedriftsidrettslaget er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 1. Bankkonto må registreres på bedriftsidrettslaget, ikke på person. Konto skal disponeres av to personer i fellesskap.
 2. Regnskap skal følge kalenderåret.
 3. Medlemskontingenter skal innbetales til bedriftsidrettslagets egen konto. Det kan inngås avtale om at kontingent trekkes i lønn og deretter overføres fra bedriften. Ansatte skal i prinsipp ha mulighet for å reservere seg mot medlemskap og tilhørende kontingent.
 4. Bedriften kan bidra økonomisk til bedriftsidrettslag på flere måter:
  1. Direkte tilskudd, som utbetales til bedriftsidrettslagets og bokføres i lagets regnskap. Bedriften bestemmer om tilskudd skal øremerkes, eller disponeres fritt.
  2. Dekning av kostnader, som bokføres i bedriftens regnskap. Slik dekning av kostnader kontrolleres i prinsipp av bedriften.
  3. Årsmøtet skal behandle regnskap og budsjett.
  4. Bedriftsidrettslag med under 600 bilag/år kan benytte et låsbart Exelark til regnskapet. Ved større regnskap anbefales kontakt med autorisert regnskapsfører, eventuelt bistand bedriftens økonomiavdeling.

Medlemskontingent – hvem, hva og hvordan?
Alle medlemmer i bedriftsidrettslaget skal betale medlemskontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten må være minimum kr 100 pr år. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

Hva er mva.kompensasjon?
Bedriftsidrettslaget kan søke idrettens ordning for mva.kompensasjon. Ordningen innebærer i praksis en mulighet til å få tilskudd inntil 7% av godkjent grunnlag for søknad.
Det skal kun søkes kompensasjon for kostnader som anses å være relatert til bedrifts-idrettslagets idrettsformål. Mva.kompensasjon skal utbetales til bedriftsidrettslagets konto, ikke bedriften.

Kan bedriftsidrettslag få grasrotandel?
Bedriftsidrettslag må registreres for å motta grasrotandel fra Norsk Tipping.

Et bedriftsidrettslaget skattepliktig?
Bedriftsidrettslag er å anse som en «forening» og dermed ikke skattepliktig

Hva er kontrollkomiteens rolle?
Kontrollkomiteens rolle er å påse at årsmøtevedtak blir iverksatt og at styrets vedtak er i tråd med dette. Kontrollkomiteen skal også påse at lagets økonomiske ressurser blir brukt/forvaltet på en god måte og etter årsmøtes vedtak. Kontrollkomiteen rapporterer til årsmøte.

Hvilke krav stilles til revisjon?
Valgte revisor skal revidere lagets regnskap. Dette innebærer å sjekke:

 • Bank – avstemming
 • Sjekke bilag
 • Sjekke at rutiner for attestasjon og utbetaling fungerer
 • Kontrollere og godkjenne årsregnskapet
 • Sjekke at notene til regnskapet stemmer
 • Skrive revisors rapport til årsmøte

Del 5: Årsmøte
Om årsmøte i bedriftsidrettslaget

Årsmøtet er bedriftsidrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned

Forarbeid
Vi har laget en mal på hva laget bør ha gjennomført av forarbeid før årsmøte – se under maler

Innkalling
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på bedriftsidrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på bedriftsidrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Årsrapport
Bør inneholde kort om;

 • Styrets sammensetning
 • Styrets arbeid
 • Medlemstall i laget
 • Hvilke aktiviteter er gjennomført
 • Regnskap

Handlingsplan
Her står laget fritt til å utarbeide sin plan, men noen tips er:

 • Lag et årshjul/kalender – hvilke aktiviteter skal vi delta på, når skal invitasjoner gå ut osv
 • Hvordan skal vi få flest mulig medlemmer og attraktive aktivitetstilbud (rekruteringsplan)
 • Hvordan ønsker laget å holde god kontakt med arbeidsgiver/HR avdeling
 • Kommunikasjon med medlemmer
 • Hvordan skal styret arbeide
 • Økonomirutiner
 • Trenger vi forsikringer?
 • Hvordan skal vi fremme antidopingarbeid i vårt lag
 • Skal vi ha dugnad?
 • Trenger vi å få kurs eller kompetansetilbud fra kretsen

Regnskap og budsjett
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for lagets økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

 • lagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • laget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • laget har en forsvarlig økonomistyring

Hvem skal velges?

a)      Leder og nestleder

b)      [antall] styremedlem og [antall] varamedlem[1]

c)      Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)      To revisorer.[2]

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Valgkomite

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Det er lagets viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre i laget. Det anbefales at valgkomiteen å ha dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i bedriftsidrettslagets lover og veiledninger slik at valgbare  og  villige personer blir valgt inn i styret.

Veileder registering i Brønnøysundregistret

Før registrering
Dette må du ha tilgjengelig før du logger deg inn;

 • Stiftelsesmøteprotokoll – alternativ årsmøteprotokoll
 • Vedtekter – lovnorm for ditt bedriftsidrettslag
 • Personnummer for de som sitter i styret

Logg inn
www.altinn.no - med dine private koder (altinn/minid/bankID)

Registrering
Velg BR1010 – samordnet registering
Videre anbefalte valg er

 • Ny enhet
 • Forening, lag
 • Skal kun registreres i enhetsregistret
 • Skal registreres i frivillighetsregisteret om dere skal kunne få Grasrotandel
 • Fyll inn navn, adresse og andre kontaktopplysninger
 • Beskriv foreningens aktiviteter – eks- idrett og fysisk aktivitet i forbindelse med arbeidsplassen
 • Fyll inn stiftelsesdato – «gamle» lag får den informasjonen fra sin idrettskrets
 • Foreningen skal ikke ha ansatte
 • Lagets kontaktperson (leder)
 • Register lagets styre
 • Skal ikke ha revisor
 • Ikke signaturrett
 • Ikke prokura
 • Oppgi kontonummer dersom laget har egen konto
 • Laget skal ikke registrere regnskapsopplysninger

Vedlegg som lastes opp

-        Vedtekter/lagets lov

-        Stiftelsesdokument eller årsmøteprotokoll i signert utgave

-        Styret


[1] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.

[2] Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» 

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO